SmodBIP

Organizacja

Wersja archiwalna z dnia 09.05.2018

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działdowie kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. Dyrektor podejmuje w sprawach Zakładu decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy swoich Zastępców i Głównego Księgowego.


SPZOZ w Działdowie składa się z trzech pionów, tj. Pionu Opieki Zdrowotnej, Pionu Finansowo-Ekonomicznego i Pionu Technicznego, dzielących się na mniejsze jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio Dyrekorowi Zakładu.
Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

Szczegółową organizację oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa
Regulamin Organizacyjny określający organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Aktualny Regulamin Organizacyjny SPZOZ w Działdowie, ustalony przez Dyrektora SPZOZ, został wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2018 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Działdowie.

Dokumenty:
Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Załącznik nr 1 - Schemat Organizacyjny SPZOZ w Działdowie
Załącznik nr 2 - Cennik usług

Podpisał: Elżbieta Leżuchowska
Dokument z dnia: 01.03.2018
Dokument oglądany razy: 3 785
Opublikował: Sławomir Brzozowski
Publikacja dnia: 09.05.2018
 
wydruk z dnia: 23.02.2019 // bip.smod.pl