SmodBIP

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wersja archiwalna z dnia 31.05.2011

Korespondencja
Wszelka korespondencja nadesłana do Zakładu odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym, następnie kierowana do Dyrektora lub odpowiednich komórek organizacyjnych, w celu dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz podlega ewidencjonowaniu
w Dzienniku Korespondencji Wychodzącej.
Pisma wychodzące na zewnątrz podpisywane są wyłącznie przez Dyrektora lub jego Zastępców.

Załatwienie spraw
Sprawę można załatwić w formie ustnej lub pisemnej. Z rozmów przeprowadzonych z interesantami sporządza się notatki służbowe lub czyni adnotacje w aktach, chyba, że jest przewidziana forma protokołu. Ustne załatwienie sprawy jest stosowane w przypadkach, gdy istnieje łatwość ustnego porozumienia się. W takich przypadkach sporządzana jest notatka zawierająca dane o sposobie załatwienia, komu ją zakomunikowano, datę i podpis osoby załatwiającej.
Wyjaśnień dotyczących świadczeń medycznych udzielają ordynatorzy oddziałów lub lekarze prowadzący.

Załatwianie skarg i wniosków
Dyrektor SPZOZ skargi i wnioski przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
SPZOZ w Działdowie dysponuje Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Praw Pacjenta. Funkcję tę pełni mgr Mirosława Sokół,
nr tel. 0/23 697 22 11 wew. 233

Podpisał: Sławomir Brzozowski
Dokument z dnia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 2 438
Opublikował: Sławomir Brzozowski
Publikacja dnia: 31.05.2011
 
wydruk z dnia: 23.02.2019 // bip.smod.pl