SmodBIP


Wersja archiwalna z dnia 12.07.2018

Konkurs: Konkurs 2018-07-10

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.08.2018, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.10.2018, 15:00
Organizator: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ogłasza

K O N K U R S
na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo-Ortopedycznego,

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego,

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego,

Pielęgniarki Oddziałowej Wieloprofilowego Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym i Reumatologicznym

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinny posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r.(Dz.U. Nr 151 poz.896) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. (Dz.U. Nr 12 poz.182 ), z późniejszymi zmianami.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do dnia 15 sierpnia 2018 r w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem i adresem i tel. nadawcy oraz dopiskiem:
„ Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej ……………..…”
i przesłać na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Leśna 1
13-200 Działdowo

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie do dnia 15.10.2018 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.

Opublikowano dnia: 12.07.2018
wydruk z dnia: 23.02.2019 // bip.smod.pl