mapa strony   |   kontakt   |


Organizacja

Wersja archiwalna zmieniona dnia 31.05.2011

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działdowie kieruje i reprezentuje go
na zewnątrz Dyrektor. Dyrektor podejmuje w sprawach Zakładu decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy swoich Zastępców, Głównego Księgowego i Przełożonej Pielęgniarek.


SPZOZ w Działdowie składa się z dwóch pionów, dzielących się na mniejsze jednostki organizacyjne.

I. Pion Opieki Zdrowotnej obejmuje:
1. Szpital
1.1. Izbę przyjęć
1.2. Oddziały szpitalne
1a. Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej
2. Zespoły Ratownictwa Medycznego
3. Dział Diagnostyki Medycznej
3a. Dział Higieny Szpitalnej
4. Dział Fizjoterapii
5. Opieka Specjalistyczna (poradnie)
6. Opieka Podstawowa

II. Pion techniczno-administracyjny obejmuje:
1. Sekcję administracyjno-gospodarczą
2. Blok żywienia
3. Sekcję techniczną
4. Sekcję zaopatrzenia


Jednostki organizacyjne składają się z komórek organizacyjnych. W SPZOZ funkcjonują komórki organizacyjne działalności niemedycznej oraz samodzielne stanowiska pracy.

Schemat organizacyjny

Szczegółową organizację oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa
Regulamin Porządkowy określający organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ustalony przez Dyrektora SPZOZ i zatwierdzony przez Radę Społeczną na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wytworzył: Sławomir Brzozowski
Data wytworzenia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 1 297
Opublikował w BIP: Sławomir Brzozowski
Data opublikowania: 31.05.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl