mapa strony   |   kontakt   |


Konkursy

Opis strony konkursowej, np. opis procedur przyjmowania zgłoszeń, wyboru kandydatów itp.


Konkurs: Konkurs 2018-07-10

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.08.2018, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.10.2018, 15:00
Organizator: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ogłasza

K O N K U R S
na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo-Ortopedycznego,

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego,

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego,

Pielęgniarki Oddziałowej Wieloprofilowego Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym i Reumatologicznym

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinny posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r.(Dz.U. Nr 151 poz.896) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. (Dz.U. Nr 12 poz.182 ), z późniejszymi zmianami.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do dnia 15 sierpnia 2018 r w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem i adresem i tel. nadawcy oraz dopiskiem:
„ Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej ……………..…”
i przesłać na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Leśna 1
13-200 Działdowo

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie do dnia 15.10.2018 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Starostwa Powiatowego w Działdowie
http://www.dzialdowo.starostwo.gov.pl/?a=3868 w dniu 11 lipca 2018 r.


K L A U Z U L A I N F O R M A C Y J N A
przetwarzania danych osobowych
dla kandydatów do pracy


Ja niżej podpisana / y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionym przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wyboru na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie
i przyjmuję do wiadomości, że:


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie przy ulicy Leśnej 1;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@spzoz-dzialdowo.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko pielęgniarki oddziałowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

4) Podstawa przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest proces rekrutacji;

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania konkursu na stanowisku oraz w wypadku wygranego konkursu przez czas trwania umowy i czas wymagany przez przepisy prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

9) Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

………….…………………………………………..
data i podpis osoby zainteresowanej

Opublikowano dnia: 12.07.2018 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wytworzył: Marcin Piotrowski
Data wytworzenia: 17.04.2009
Dokument oglądany razy: 53 665
Opublikował w BIP: Marcin Piotrowski
Data opublikowania: 17.04.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl