mapa strony   |   kontakt   |


Organizacja

Wersja archiwalna zmieniona dnia 22.01.2016

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działdowie kieruje i reprezentuje go
na zewnątrz Dyrektor. Dyrektor podejmuje w sprawach Zakładu decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy swoich Zastępców, Głównego Księgowego i Przełożonej Pielęgniarek.


SPZOZ w Działdowie składa się z trzech pionów, tj. Pionu Opieki Zdrowotnej, Pionu Finansowo-Ekonomicznego i Pionu Technicznego, dzielących się na mniejsze jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio Dyrekorowi Zakładu.
Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

Szczegółową organizację oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa
Regulamin Organizacyjny określający organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ustalony przez Dyrektora SPZOZ i wprowadzony Zarządzeniem nr 7/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku

4 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 15/2014 Dyrektor SPZOZ w Działdowie wprowadziła Aneks do Regulaminu Organizacyjnego

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wytworzył: Sławomir Brzozowski
Data wytworzenia: 06.05.2009
Dokument oglądany razy: 3 439
Opublikował w BIP: Sławomir Brzozowski
Data opublikowania: 22.01.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl